Ana Sayfa Etiketler Muhammed

Etiket: Muhammed

Hz. Muhammed (SAV) Efendimizin Mübarek İsimleri

Hz. Muhammed (SAV) Resûlullah Efendimizin (aleyhissalâtu vesselâm) Mübârek İsimleri ve Mânâları Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhumme salli ve sellim ve bârik alâ men ismuhu seyyidinâ. Abdullah : Allah (cc)' ın kulu Âbid : Kulluk eden, ibadet eden Âdil : Adaletli Âdilun : (sas) Âhirun : (sas) Ahmed : En çok övülmiş, sevilmiş Ahmedu : (sas) Ahsen : En güzel Âkibun : Arkadan gelen (sas) Alî : Çok yüce Âlim : Bilgin, bilen Alîmun : (sas) Âlimun : (sas) Allâme : Çok bilen Âmil : İşleyici, iş ve aksiyon sahibi Âmirun : Emreden (sas) Arabiyyun : Arap (sas) Aziz : Çok yüce, çok şerefli olan Azîzun : (sas) Bâtınun : (sas) Beşir : Müjdeleyici Beyânun : (sas) Burhan : Sağlam delil Burhânun : Açık delil (sas) Cebbâr : Kahredici, gâlip Cevâd : Cömert Cevâdun : Cömert (sas) Dâin : Çağıran (sas) Ebtâhiyyun : Ebtah kabilesinden (sas) Ecved : En iyi, en cömert Ekrem : En şerefli Emin : Doğru ve güvenilir kimse Emîrun : Kumandan (sas) Evvelun : (sas) Fadlullah : Allah-ü Teâlanın ihsânı, fazlına ulaşan Fâruk : Hakkı ve bâtılı ayıran Fasîhun : Net konuşan (sas) Fettâh : Yoldaki engelleri kaldıran Fettâhun : Açan (sas) Gâlip : Hâkim ve üstün olan Ganî : Zengin Ganiyyun : Zengin, Muhtaç değil (sas) Habib : Sevgili, çok sevilen Habîbun : Sevgili (sas) Hâdi : Doğru yola götüren Hâdin : Hidayete kavuşturan (sas) Hâfız : Muhafaza edici Hâfizun : Koruyucu (sas) Hakîmun : (sas) Halîl : Dost Halîlun : Dost (sas) Halîm : Yumuşak huylu Halîmun : (sas) Hâlis : saf, temiz Hâmid : Hamd edici, övücü Hâmidun : (sas) Hammâd : Çok hamdeden Hanîf : Hakikate sımsıkı sarılan Harîsun : Çok bağlı ve düşkün (sas) Hâşimiyyun : Hâşim soyundan (sas) Hâşirun : Toplayan (sas) Hatemun : Mühür, Sonuncu (sas) Hatîbun : (sas) Huccetun : Delil (sas) İmâmun : Önder (sas) Kâimun : (sas) Kamer : Ay Karîbun : Yakın (sas) Kâsimun : (sas) Kayyim : Görüp, gözeten Kerîm : Çok cömert, çok şerefli Kureyşiyyun : Kureyş'li (sas) Mâcid : Yüce ve şerefli Mâhin : (sas) Mahmûd : Övülen Mahmûdun : (sas) Mansûr : Zafere kavuşturulmuş Mâsum : Suçsuz, günahsız Medenî : Şehirli, bilgili ve görgülü Medeniyyun : Medîne'li (sas) Mehdî : Hidayet eden, doğru yola erdiren Mehdiyyun : Hidâyete ermiş (sas) Mekkî : Mekkeli Mekkiyyun : Mekke'li (sas) Merhûm : Rahmetle bezenmiş Mes'ûd : Mutlu Metîn : Çok sağlam ve güçlü Mezkûrun : Adı geçen, Anılan (sas) Muallâ : Yüce (sas) Muallim : Öğretici Muhallilun : Çözen, Ayıran (sas) Muhammedun : (sas) Muharrimun : Haram kılan (sas) Muhsinun : İhsan eden (sas) Muhtedin : Hidâyete kavuşmuş (sas) Muktedâ : Peşinden gidilen Muktesidun : İktisatlı (sas) Musaddikun : Tasdik eden (sas) Muslih : Islah edeci, düzene koyucu Mustafa : Çok arınmış Mustafâ : Seçilmiş (sas) Mutahharun : (sas) Mutî : Hakka itaat eden Mu'tî : Veren ihsân eden Mutîun : İtaatkâr (sas) Muzaffer : Zafer kazanan, üstün olan Muzafferun : (sas) Mübârek : Uğurlu, hayırlı, bereketli Mübeşşirun : Müjdeleyen (sas) Müctebâ : Tercih edilmiş (sas) Müctebâ : Seçilmiş Müddessirun : Örtüye bürünen (sas) Mükerrem : Şerefli, yüce Müktefî : İktifâ eden, yetinen Münîbun : Yönelen (sas) Münîr : Nurlandıran, aydınlatan Münîrun : Aydınlatan (sas) Münzirun : Uyarması şiddetli (sas) Mürsel : Elçilikle görevlendirilmiş Mürselun : Elçi (sas) Mürtezâ : Kendisinden hoşnut olunan (sas) Mürtezâ : Beğenilmiş, seçilmiş Müstakîm : Doğru yolda olan Müşâvir : Kendisine danışılan Müşeffeun : Şefaat edilen (sas) Müşfikun : Şefkatli (sas) Mütemmimun : Tamamlayan (sas) Mütevessitun : Orta yolu tutan (sas) Müzekkâ : Temizlenmiş (sas) Müzzemmilun : Örtünen (sas) Nâhin : Meneden, Yasaklayan (sas) Nakî : Çok temiz Nakîb : Halkın iyisi, kavmin en seçkini Nâsırun : Yardımcı (sas) Nâsih : Öğüt veren Nâtık : Konuşan, nutuk veren Nâtikun : Konuşan (sas) Nebî : Peygamber Nebiyyun : (sas) Neciyullah : Allah' ın sırdaşı Necm(i) : Yıldız Nesîb : Asil, temiz soydan gelen Nezîr : Uyarıcı, korkutucu Nezîrun : Uyaran (sas) Nimet : İyilik, dirlik ve mutluluk Nûr : Işık, aydınlık Nûrun : Mübîn Apaçık nûr (sas) Râfi : Yükselten Râgıb : Rağbet eden, isteyen Rahîm : Mü'minleri çok seven Rahîmun : (sas) Rakîbun : Gözeten (sas) Rasûlun : (sas) Raûfun : Acıma duyan, Yumuşak (sas) Râzî : Kabul eden, hoşnut olan Resûl : Elçi Reşîd : akıllı, olgun, iyi yola götürücü Reşîdun : (sas) Sâbikun : Geçen (sas) Sâbir : Sabreden, güçlüklere dayanan Sabûrun : Çok sabırlı (sas) Sâdık : Doğru olan, gerçekci Sâdikun : Doğru, Bağlı (sas) Sâdullah : Allah' ın mübârek kulu Saffet : Arınmış, seçkin kişi Safiyyun : Temiz, Pâk (sas) Sâhib : Mâlik, arkadaş, sohbet edici Sâhibun : Arkadaş (sas) Saîd : Mutlu Sâlih : iyi ve güzel huylu Selâm : Noksan ve ayıptan emin olan Seyfullah : Allah' ın kılıcı Seyyid : Efendi Sirâcun : Işık kaynağı (sas) Şâfi : Şefaat edici Şâfiun : Şefaat eden (sas) Şâhidun : (sas) Şâkir : Şükredici Şâkirun : (sas) Şehîdun : (sas) Şekûrun : Çok şükreden (sas) Tabîbun : Derde devâ (sas) Tâhâ : (sas) Tâhâ : Kur'ân-ı Kerîm' deki ismi Tâhir : Çok temiz Tâhirun : (sas) Takî : Haramlardan kaçınan Tayyib : Helal, temiz, güzel, hoş Vâfi : Sözünde duran, sözünün eri Vâiz : Nasihat eden Vâizun : (sas) Vâsıl : Kulu Rabb'ine ulaştıran Yâsîn : (sas) Yâsîn : Kur'ân-ı Kerîm' deki ismi, gerçek insan, insan-ı kâmil Zâhid : Mâsivadan yüz çeviren Zâhirun : (sas) Zâkir : Allah' ı çok anan Kaynak : Mevâhib-i  Ledünniye isimli...

Salat-ı Kübra

Salat-ı Kübra ( Büyük Salat ) Abdulkadir Geylani Hazretleri'nin (kuddise sırruhu) Salat-ı Kübra (Büyük Salat)’sıdır. 

Yayın Bilgisi: Şerh ve tercüme-i delâil-i Abdülkadir Geylânî   -  Süleyman Hasbi Şirket-i Mürettibiye Matbaası, Hicri...

Hazreti Muhammed (SAV) ‘in 24 Saati Nasıl Geçerdi ?

Hazreti Muhammed (SAV) 'in 24 Saati Nasıl Geçerdi ? Hiç merak ettik mi acaba, canımızdan çok sevdiğimiz Hz. Peygamber (sav) Efendimiz bir gününü nasıl geçiriyordu?...