SIRLI DUALAR

1
405
Dualar
Depreme Karşı Korunmak İçin Dua

Allah kullarına bakıyor: Kulum beni hatırlıyor mu? Kulum ne yapıyor? Ne haldedir? Bana sığınıyor mu? Benden yardım istiyor mu? Deprem bir ilahi gazap neticesidir. Bir lütuf tecellisi değil, kahır tecellisidir. Onun için ilk yapılacak şey tövbe istiğfardır.

Oturulamayacak evleri sağlam eve nakletmek veya evi tamir etmek zahiri bir tedbirdir. Bir memleketten başka memlekete kaçıp gitmek ise doğru olmaz. Çünkü Kur’an- ı Kerim’de (Bakara suresi) anlatılır: Bir beldenin ahalisi ölüm tehlikesi var diye oradan kaçmışlar fakat ölüm hepsini yolda yakalamış .

Kapı’dan girince besmele çekin, Ayet-el Kursi okuyun. “Ey gökleri üzerimize düşmeden tutan Allah’ım, Ey ayağımızın altındaki toprağı kaydırmayan Allah’ım, sana teslimiz, biz ne yapalım? Tövbe ettik, ya Rabbi, sen bağışla” deyin ve birbirinize “Namaz kıldın mı ?” diye sorun. Evde secdesiz kimse olmasın. Bir de, evde kaç kişi varsa, her biri için imkâna göre , beş lira bile olsa sadaka verin.

Çocuklar masumdur. Onun için çocuklarla beraber oturup:

100 kere “Yâ Latîf”

100 tane Bismillahirrahmanirrahim

100 tane salavat getirin.

Bu tertip şimdilik yetişir. Herkes kendi hizmet ve vazifesine devam etsin.

Gece temiz olarak yatmaya dikkat edin, sizi himaye edecek melâike-i kiram müvekkel olur. Kapıların üzerine “Bismillahirrahmanirrahim, Yâ Mâlikel mülk: Biz Müslüman ı z” yazın. Bu, gelen melâikeye ihbardır. Onlar evinize bakıp, “Bu hanede müslüman var” derler. İçinde müslüman olan haneler ve “mülk senindir Ya Rabbi, biz senin mülkünde duruyoruz” diye ikrar eden kimseler mahfuzdur, onlara bir şey olmaz. Dünya sallansa onlar sallanmaz, Rahmet onların üzerine iner.

Bir şiddet görülürse veya korku anında, abdest alıp seccadeyi serip kıbleye karşı diz üstü oturun, oraya buraya kaçmayın. “Yâ Latîf” çekin, olursa 100 defadan 300 defaya kadar “Yâ Vedûd” çekin. Çünkü “Allah” denen yerler yıkılmaz.

Evin içerisinde Allah’ ı n gazabını mucib olacak resim, heykel, yazı , sigara, içki varsa bunlardan siz mesulsunuz. Allah’ ı n sevmediği kimselerin resmini koymayın. Evin içinde çoluk çocuk herkes şeriat üzerine giyinin, avret yerlerinizi kapalı tutun. Erkekler göbekten diz altına kapalı olun, hanımlar baş açık gezmeyin, bağırlarınızı , kollarınızı , bacaklarınızı örtün, mümkün mertebe vücut hatlarını belli etmeyecek şekilde elbise giymeye dikkat edin.

Evin dört bir köşesine 7′ ş er Ayet-el Kürsi okuyun ve yatarken de 21 besmele çekin.

Bunların hepsi tedbirdir, Allah’ ı n gazabını geri çevirmeye sebeptir. Bunlara dikkat etmeyenleri, evleri yıkılmasa da, Allah korkutur.

Ve bütün bunlara riayet edenlerin bereketine Allah aynı binada kalan diğer insanları da gözetir.

Hatmi Hacegan (Haftalık)
-3 Kelime-i Şehâdet… Eşhedu enlâ ilâhe illallah ve eşhedu enne Muhammedur Rasulullah.

-25 Estagfirullah

Estagfirullâhillezi lâ ilâhe illâ huvel Hayyel kayyum ve etubu ileyh innehu huvettevvâburrahiym. Yâ musebbibel esbab, Yâ mufettihal ebvâb, Yâ mukallibel kulubi vel ebsâr ve yâ deliylel mutehayyiriyn, Yâ gıyâsel mustegıysiyn, Yâ Hayyu Yâ Kayyum, Ya Zelcelali vel ikrâm, ve ufevvidu emriy ilallâh innallâhe basiyrun bil i’bad.

– Râbıtatuşşerife…

– 7 Fatihatuşşerife…

– 10 Salavatı Şerife… Allahumme salli ‘Alâ Muhammedin ve ‘Alâ âli Muhammedin ve sellim…

– 7 Elemneşrahleke-i şerife…

– 11 İhlâs-ı şerif…

– 7 Fâtiha…

– 10 Salavat…

– E’uzu billahimineşşeytânirraciym, Bismillahirrahmani­rahiym, Rabbikad âteyteni minel mulki ve allemteni min te’viylil ehâdiys. Fâtırassemâvâti vel ard, ente veliyyi fid­dunya vel âhira, teveffeni muslimen ve elhikni bissalihiyn. Amennâ billahissadakallahul azim.

– Subhâne rabbike rabbil ‘izzeti ‘ammâ yasifun ve selamun ‘alel murselin velhamdulillâhi rabbil ‘âlemin.

– İlâ şerefinnebiyyi ( SA V) ve âlihi ve sahbihi ve ilâ ervâhil enbiyâi vel murselin ve hudemâi şerâfi ihim veilel eimmetil erbaa ve ilâ meşâyihina fittariykatil aliyye hâseten ilâ ehlil hâcegan, el-Fâtiha…

-Fa’lem ennehu Lailahe illallah, La ilahe illallah, …100 Ad.

La ilahe illallah Muhammed Rasulullah, aleyhi salatullah, La ilahe illallah, La ilahe illallah

La ilahe illallah Muhammed Habibullah, aleyhi salatullah, La ilahe illallah, La ilahe illallah

La ilahe illallah Muhammed Nebiullah, aleyhi salatullah, La ilahe illallah, La ilahe illallah

-Hasbunallah ve nimel vekil, la havle vela kuvvete illa billahul aliyyil aziym.

-İla şerefinnebiyyi ( SA V) ve alihi ve sahbihi ve ila ervahi sairi sadatinel- Fatiha…

-Allah, Allah, Allah… 100 Ad.

-Hasbunallah ve nimel vekil…

-Hu, Hu, Hu, ….. 33 Ad.

-Hasbunallah ve nimel vekil…

-Hak, Hak, Hak, … 33 Ad.

-Hasbunallah ve nimel vekil…

-Hay, Hay, Hay, … 33 Ad.

-Hasbunallah ve nimel vekil…

Allah Hu, Allah Hak, Allah Hu, Allah Hak, … 12 Ad.

Allah Hu, Allah Hay, Allah Hu, Allah Hay, … 12 Ad.

Ya Hayyu Ya Kayyum 12 Ad.

-Hasbunallah ve nimel vekil…

Ya Hu Ya Hu Ya Daim, Ya Hu Ya Hu Ya Daim, Allah Ya Hu Ya Daim

Ya Daim, Ya Daim, Ya Daim, Ya Allah

Ya Halim, …3 Ad.

Ya Hafiz, …3 Ad.

Ya Latif, …3 Ad.

Ya Ğaffar, …3 Ad.

Ya Settar, …3 Ad.

Ya Fettah, …3 Ad.

Ya Mucib, …3 Ad.

Ya Mu’in, …3 Ad.

Ya Muğıs, …3 Ad.

Ya Vedud, …3 Ad.

Ya Rahman, …3 Ad.

Ya Hannan, Ya Mennan …3 Ad.

Ya Deyyan, Ya Subhan …3 Ad.

Ya Subhan, Ya Sultan …3 Ad.

Ya Sultan,… 3 Ad.

Ya Eman, …3 Ad.

Ya Allah, Ya Allah…3 Ad.

-Hasbunallah ve nimel vekil…

-Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, … 12 Ad.

-Allah Ya Celil, Allah Ya Celil, … 12 Ad.

-Allah Zül Celal, Allah Zül Celal, … 12 Ad.

-Hasbun Allah Rabbun Allah, Hasbun Allah Rabbun Allah, … 12 Ad.

-Hasbunallah ve nimel vekil…

-Alahumme salli ala Muhammedin ve ala… 10 Ad.

-Sa1li Ya Rabbi ve sellim ala cemii’l enbiyai vel murselin ve ali kullin ecmain vel hamdulillahi rabbil alemin.

– Ala eşrefil alemine seyyidina Muhammedinissalavat

– Ala efdalil alemine seyyidina Muhammedinissalavat

– Ala ekmelil alemine seyyidina Muhammedinissalavat…

-el-Fatiha….

-ila Hazretinnebiyyi (SAV) ve alihi ve sahbihi ve ila ervahi sairil enbiyai vel murselin ve hudemai şeraii’him ve ila ervahi meşayihina fittariykatin Nakşibendiyyetil aliyye, hasseten ila imamittariyka ve ğavsil Ha1ika Hace Şahı Bahaeddiyni Nakşibendi Muhammed Uveysil Buhari ve ila Mevlana Sultanul Evliya Şeyh Abdullah el-Faizi Dağıstani ve üstazi üstazina AbdulHalik el-Gucduvani

el-Fatiha…

-Subhane rabbiyel aliyyil a’lel Vehhab… (Dua)

-Subhane rabbike Rabbil izzeti amma yesefun ve selamün alel mürselin vel hamdülillahi Rabbil Alemin

– el-Fatiha…

Sırlı Dualar
Hasbunallahu ve niğmel vekil Vela havle vela Kuvvete
vela Kudretevela Heybete vela Azamete illa billahil aliyyil aziym
“ Yatsı Namazından sonra 100 ad. Okunur

Subhanallahi ve Bihamdihi Subhanallahil Aziym
Ve bihamdihi Estağfirullah
“ Sabah Namazından önce 100 Ad. Okunur.Rızık bolluğu için

La İlahe İllahül Melikül Hakkun Mubiyn
Muhammedun Resulullahi Sağdukul Vağdil Emiyn
”Sabah namazının Farzı ile sünneti arasında 100 Ad. Okunur

YA MÜFETTİHA’L EBVAB İFTAHLENA HAYRA’L BAB
“Ey kapılar açan ALLAH’ım Bize hayırlı kapılar aç

“Sabah namazından önce 100 Ad. Okunur

Huvel Evvelu Vel Ahirü Vez Zahirü Vel Batın
Ve Huve Bikülli Şey’in Aliym hadid .3
”Her namazın arkasından 40 Ad. Okunursa Hızır A.S ile görüşülür

Ela Yağlamu men Halak Ve Huvel Latiyful Habiyr
Mülk. 14
”Her gün herhangi bir saat de 2012 Ad.okunursa okuyanın kalb gözü açılır.Yerin altındaki Hazineleri görür, Onun bulunduğu yerde Büyü ve sihir varsa çözülür
.”

Vela Havle Vela Kuvvete İlla Billahil Aliyyil Aziym. Ya Hayyu
Ya Kayyum Ya Kadimu Ya Daimu Ya Ferdu Ya Vitru Ya Ehadi
Ya Samedi Ya Zel Celali Vel ikram.
”Her gün Sabahları 100 Ad. Okunur
.”

HERGÜN SABAH NAMAZINDAN SONRA 2500 BESMELEYİ
ŞERİFE OKUYANIN KALB GÖZÜ AÇILIR.

Hafız Yetiştiriyorum

1 YORUM

Bir yorum ekleyin