Peygamberlerin tesbihi

0
248

Peygamberlerin tesbihi
1-) Nuh (a.s.)’ın tesbihi
Arapça:

Okunuşu:
Subhânel ğaniyyil hamîd, Subhânel hâlikıl bârî’, Subhânel hasenil cemîl, Subhâner raûfur’rahîm.
Anlamı:
Ezelden zengin ve hamd edilen Allah’ı noksan sıfatlardan uzak kılarım. Yaratan ve koruyan, güzel olan ve güzelleştiren, esirgeyen Allah’ı noksan sıfatlardan uzak kılarım.

2-) İbrahim (a.s.)’ın tesbihi
Arapça:

Okunuşu:
Sübhane men alâ filhavâ, sübhâne men selleme alâ Nûh ’in fil âlemin, sübhâne men tâbe alâ Âdem ’e min hatietihi, sübhâne men tukaddisü lehu zulumâtülleyti ve yümeccidü lehu nûrunnehâri.
Anlamı:
Havada ali olan Allah ’ı tesbih ederim. Alemler üzerine Nuh’a selamet verene, Adem’in tövbesini kabul edene, gece karanlığını kaldırana, gündüzün ziyasını verene tesbih ederim.

3-) İsmail (a.s.)’ın tesbihi
Arapça:

Okunuşu:
Sübhâne men hüve muttaliun bi ilmi cevârihil kulûbi, sübhâne men lâ yahfâ aleyhi hâfiyetün fissemavâti vel ardi, sübhâne’r-raûfur’-rahîm.
Anlamı:
Her şeyden yüce olup kalplerin özünü bilen Allah’ı tesbih ve tenzih ederim.Göklerde ve yerde kendisine hiçbir şey gizli olmayan Allah’ı tesbih ve tenzih ederim. Çok esirgeyici ve bağışlayıcı olan Allah’ı tesbih ve tenzih ederim.

4-) İshak (a.s)’ın tesbihi
Arapça:

Okunuşu:
Sübhânel ferdii vitri, sübhânel azîmil a’zami, sübhânallâhi ve teâla.
Anlamı:
Tek olan Allah’ı noksan sıfatlardan beri kılarım. Azim ve azam olan ve her şeyden yüce olan Allah’ı tenzih ve takdis eder, noksan sıfatlardan beri kılarım.

5-) Eyyüb (a.s.)’ın tesbihi
Arapça:

Okunuşu:
Sübhânel celîlil cemili, sübhânel aliyyil hamîdi, sübhânel vâsi’il ganiyyi, sübhânallahi teâlâ, sübhâne men yekşifu ’d-durre.
Anlamı:
Celil ve cemil olan, yüce ve hamd olunan, geniş ve zengin olan, her şeyden üstün olan ve zararları kaldıran Allah’ı noksan sıfatlardan beri kılarım.

6-) Salih (a.s.)’ın tesbihi
Arapça:

Okunuşu:
Sübhânel ferdil vitri, sübhânel azîmil a’zami, sübhânel vâhidil-ahadil-mecidi, sübhâne men hüve hafızun lâ yağlebü, sübhâne men hüve ganiyyün lâ yeftekiru.
Anlamı:
Tek ve fert olan, azim ve azam olan, vahid ve macid olan, aynı zamanda tek olan, herkesi koruyan asla gafil olmayan, zengin olup asla fakir olmayan Ulu Allah’ı noksan sıfatlardan uzak kılarım.

7-) Yunus (a.s.)’ın tesbihi
Arapça:

Okunuşu:
Sübhânel kâzil ekberi, sübhânel hâlikil bariu, sübhânel kâdiril muktediri, sübhânallâhil azîmi ve bi hamdihi, sübhânallahil hakki, sübhânallahil kâbizi’l-bâsiti, sübhâne nnâfi’i, sübhânel kazil hakki.
Anlamı:
Yüce hakim olan, yaratan ve idare eden, her şeye kadir ve muktedir bulunan, azim ve hamid olan, genişleten ve daraltan, menfaat ve mazarrat veren ve hakiki hakim olan Allah ’ı tesbih ve takdis eylerim. Yani noksan sıfatlardan tenzih, kemal sıfatlarla mevsuf kılarım.

Yakup (a.s.)’ın tesbihi
Okunuşu:
Yâ recâel mü’’minine lâ takta’ recâî, veya gıyâsel müstağisîne eğisnî ve yâ habîbe’t-tevvâbîne tüb aleyye.
Anlamı:
Ey müminlerin ümit kaynağı, ümidimi ve ricamı kesme. Ey yardım etmenin kaynağı, bana yardım eyle. Ey tövbe edenleri seven, tövbemi kabul et.

9-) Yusuf (a.s.)’ın tesbihi
Arapça:

Okunuşu:
Sübhâne men hüve rahîmun lâ ye’celu, sübhâne men hüve rakîbun lâ yağfelü, sübhâne men hüve ecvedün kerîmun lâ yebhalü, sübhâne men hüve ganiyyün lâ yeftekıru.
Anlamı:
Merhametli olup acele etmeyen, koruyucu olup gafil olmayan, cömert olup pinti, cimri olmayan, zengin olup fakir olmayan Allah’ı teşbih ve takdis eylerim.

10-) Yahya (a.s.)’ın tesbihi
Arapça:

Okunuşu:
Sübhâne men lâ yedfe ’u şey ‘un kudretehü, sübhâne men lâ yebluğul a’mâlu şükruhu, sübhâne men lâ yuhyil mevtâ gayruhu.
Anlamı:
Hiç bir şey kudretine engel olmayan, şükrünün ödenmesine imkan bulunmayan, O’ndan başka ölüyü diriltemeyenin olmadığı Allah’ı noksan sıfatlardan uzak, kemal sıfatlarla vasıflarım.

11-) Musa (a.s.)’ın tesbihi
Arapça:

Okunuşu:
Sübhâne men lâ ya’tedî ecele memleketihi, sübhâne men uluvvihi dâlin ve min dünuvvihi âlin, ve fî işrâkihi münîrun ve fî sultânihi kaviyyun.
Anlamı:
Mülkünün hudutlarını hakkıyla koruyan, üstünlüğünün sonu bulunmayan, ona yaklaşılamıyan, kudretiyle her tarafı aydınlatan ve kudreti son derece kuvvetli olan Allah’ı tesbih eylerim.

12-) Harun (a.s.)’ın tesbihi
Arapça:

Okunuşu:
Sübhâne men hüve fî külli şe’nihi lehüvel medhu fî cemî’i şe’nihi minel mecdi vessenâi vel uluvvi hattâ zaharet alâ tesbihil izzeti, sübhânel azîmi ve bi hamdihi.
Anlamı:
Şanı yüce, methi sonsuz olan; izzeti, mecdi ve senası ve üstünlüğü bulunan, azim ve hamid olan Allah’ı noksan sıfatlardan beri kılarım.

13-) İsa (a.s.)’ın tesbihi
Arapça:

Okunuşu:
Sübhânel bâisil vârisi, sübhânel kâimid dâimi, sübhânallâhil azîmi ve bi hamdihi.
Anlamı:
Dirilten ve varis kılan, kaim ve hakkıyla daim olan, azamet ve ululuk sahibi bulunan yüce Allah2ı tesbih ve takdis eylerim.

14-) Muhammed (s.a.v.)’in tesbihi (1)
Arapça:

Okunuşu:
Sübhânallâhi ve bi hamdihi, lâ ilahe illa ente ve bihamdike, allâhumme fâricel hemml ve kâşif el gammi, mucibe da ’vetil muztarrîne, rahmâned dünya vel âhireti ve rahîmehuma.
Anlamı:
Allah’a hamd ve tesbih eylerim. Senden başka ilah yok, ancak Sen varsın. Sana hamd ederim. Düşünceyi ve üzüntüyü kaldıran, sıkıntıda kalanın duasına icabet eden, dünya ve ahiretin esirgeyicisi olan Allah’ım, beni darlıktan çıkar.

15-) Muhammed (s.a.v.)’in tesbihi (2)
Arapça:

Okunuşu:
Allâhumme, tahhir kalbi minennifâki ve amelî minerriyâi ve aynî minel hıyâneti, fe inneke ta ’lemü hâinetel a ’yüni ve mâ tuhfissudûru, sübhanallahi ve bi hamdihi, Allahummağfirlî zünûbî ve vessi’ aleyye rızkî ve haşşin hulkî ve tayyib lî kesbî, vekna ’nî mimma rezaktenî, velâ tuzhib nefsi ilâ şey ’in sarreftehu annî, velâ tuhricnî mineddünya hattâ terda annî, bi rahmetike ya erhamerrâhimîne.
Anlamı:
Allah’ım, kalbimi nifaktan, amelimi riyadan temizle, gözlerimi hain bakışlardan uzak kıl. Zira Sen, hain gözleri ve gönülde olanları bilirsin. Allah’ı tesbih ve O’na hamd ederim. Allah’ım, günahlarımı bağışla, rızkımı geniş et, ahlakımı güzelleştir, kazancımı helal kıl. Verdiğinde beni kanaat ehli kıl. Nefsimi faydasız yerlere harcatma. Benden razı olmadıkça beni dünyadan çıkarma. Rahmetinle beni yarlığa ey Erhamerrahimin.

Peygamberlerin tesbihi

Arapça:

Okunuşu:
Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke bi hamdike amiltü sûen ve zalemtu nefsî, fağfirlî ve ente hayrül ğâfirîn ve tüb aleyye inneke entettevvâburrahîm.
Anlamı:
Senden başka ilah yoktur, ancak Sen varsın. Seni noksan sıfatlardan uzak kılarım. Senin hamdınla yaşarım. Kötülük işledim, nefsime zulmettim, beni bağışla. Çünkü Sen mağfiret edenlerin en hayırlısısın.

Hafız Yetiştiriyorum

Bir yorum ekleyin