Müslümanın Günlük Duaları

1
806

Resûlullah, günlük hayatında dilinden duayı eksik etmezdi. O (sallallahu aleyhi ve sellem), biz ümmetinden de aynı şekilde davranmamızı beklerdi. Nitekim Şefkat Peygamberi’nin dualarını alışkanlık haline getirdiğimizde Yüce Allah’a olan inanç ve bağlılığımızı gösterdiğimiz gibi büyük sevaba da nail oluyoruz.

DUALAR
Duaları, dua kartı olarak bilgisayarınıza veya cep telefonunuza kayıt edebilir, çıktı alarak istediğiniz yere asabilirsiniz.

Uyandıktan sonra okunacak dua
Elhamdülillâhillezî ahyânâ ba‘de mâ emâtenâ ve ileyhi’n–nüşûr
Anlamı: Bizi öldükten sonra dirilten Allah’a hamdolsun. Yeniden diriltip huzurunda toplayacak olan da O’dur.

Elbise giyerken okunacak dua
Elhamdülillâhi’llezî kâsânî hâzâ ve râzekanîhi min gayri havlin minnî ve lâ kuvvetin
Anlamı: Gerçekte hiçbir gücüm ve kuvvetim olmadığı halde bu elbiseyi bana giydiren ve bunu bana rızık olarak ihsan eden Allah’a hamd ü sena olsun.

Tuvalete girmeden önce okunacak dua
Allahümme innî eûzü bike mine’l-hubsi ve’l-habâis
Anlamı: Allah’ım şeytandan ve zararlı şeylerden Sana sığınırım.

Tuvaletten çıktıktan sonra okunacak dua
Gufrâneke, Elhamdülillâhillezî ezhebe ani’l-ezâ ve âfânî
Anlamı:Allah’ım Senden bağışlanmayı dilerim. Bendeki sıkıntıyı gideren ve bana afiyet veren Allah’a hamd olsun.

ABDEST ALIRKEN OKUNACAK DUALAR
Abdeste başlarken Eûzü Besmele’den sonra
Elhamdu lillahillezî ce’ale’l-mâ’e tahûran ve ce’ale’l-İslâme nura
Anlamı: Suyu temiz, İslam’ı nur kılan Allah’a hamd olsun

Ağza su verirken okunacak dua
Allâhümme eskınî min havzı nebiyyike ke’sen lâ azma’u ba’dehû ebedâ
Anlamı: Allah’ım, bana Peygamber’inin havuzundan öyle bir kadeh içir ki, ondan sonra bir daha susamayayım.

Burna su verirken okunacak dua
Allâhümme lâ tuharrimnî râyihate na’imike ve cinânike
Anlamı: Allah’ım, bana nimetinin ve cennetlerinin kokusunu haram kılma.

Yüzü yıkarken okunacak dua
Allâhümme beyyıd vechî bi-nûrike yevme tebyeddu vücûhün ve tesveddü vücûh
Anlamı: Allah’ım, bazı yüzlerin beyazlanacağı, bazı yüzlerin kararacağı günde yüzümü ağart.

Sağ kolu yıkarken okunacak dua
Allâhümme a’tınî kitabî bi yemînî ve hâsibnî hisâben yesîrâ
Anlamı: Allah’ım kitabımı sağ tarafımdan ver ve hesabımı kolaylaştır.

Sol kolu yıkarken okunacak dua
Allâhümme lâ tu’tınî kitâbî bi-şimâlî velâ min-verâ’i zahrî velâ tuhâsibnî hisâben şedîdâ
Anlamı: Allah’ım, kitabımı sol tarafımdan ve arkamdan verme, beni zor bir hesaba çekme

Başı mesh ederken okunacak dua
Allâhümme ğaşşinî bi-rahmetike ve enzil aleyye min berekâtike
Anlamı: Allah’ım rahmetinle ört, üzerime bereketlerini indir.

Kulakları yıkarken okunacak dua
Allâhümme’c’alnî minellezîne yestemi’ûne’l-kavle fe-yettebiûne ahseneh
Anlamı: Allah’ım, beni, sözü işitip sözün en güzeline uyanlardan eyle.

Boynu mesh ederken okunacak dua
Allâhümme a’tik rekabetî mine’n-nâri vehfaznî mine’s-selâsili ve’l-ağlâl
Anlamı: Allah’ım boynumu cehennemden âzâd eyle ve beni zincirlerden, bağlardan koru.

Sağ ayağı yıkarken okunacak dua
Allâhumme sebbit kademeyye alas-sırâtı yevme tezillu fîhi’l-akdâm
Anlamı: Allah’ım ayakların kayacağı günde ayaklarımı Sırat üstünde sağlam tut.

Sol ayağı yıkarken okunacak dua
Allâhümme’c’al-lî sa’yen meşkûran ve zenben mağfûran ve ticâraten len tebûra
Anlamı: Allah’ım, bana beğenilecek bir çalışma ver, günahımı affedip makbul amel ve kârlı bir ticaret ihsan eyle.

Oruçlu değilse abdest alınan sudan biraz içip, kıbleye karşı durup kelime-i şehadet getirmeli
ve şu dua okunmalı
Eşhedü en lâilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlüh
Anlamı: Ben şehadet ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki, Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem), O’nun kulu ve Resûlü’dür.
Dua: Allâhümme’şfinî bi-şifâike ve dâvini bi devâike va’sımnî mine’l-velehi ve’l-emrâdı ve’l-evca
Anlamı: Allah’ım, bana şifanla şifa ver, devanla deva ver. Beni afetlerden, hastalıklardan ve acılardan koru.
Abdestten sonra 1 veya 3 kez Kadr Sûresi okunmalı
İnnâ enzelnâhu fî-leyleti’l-kadr. Vemâ edrâke mâ leyletü’l-kadr. Leyletü’l-kadri hayrun min-elfi şehr. Tenezzelü’l-melâiketü ve’r-rûhu fîhâ bi izni rabbihim min-külli emr. Selâmün hiye hattâ matla’il-fecr
Anlamı: Biz onu (Kur’an’ı) Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve ruh, o gece her türlü işle iner. O gece tan yeri ağarıncaya kadar bir esenliktir.

Aynaya bakarken okunacak dua
Elhamdülillâh. Allâhümme kemâ hassente halkî fehassin hulukî
Anlamı: Hamdolsun Allâh’a, Allâh’ım yaradılışımı güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzelleştir.

Evden çıkarken okunacak dua
Bismillâh tevekkeltü alellâh. Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh
Anlamı:Allah’ın ismiyle evimden çıkıyorum. Bütün işlerimde Allah’a dayandım. Güç ve kuvvet ancak ve ancak Allah’ın yardımıyla olur.

Toplu veya diğer hususi araçlara binerken okunacak dua
3 defa ‘Elhamdülillah’ ve ‘Allahuekber’ denilir. Ardından da Zuhruf Sûresi’nin 13-14. ayeti yani “Subhânellezî sehhare lenâ hâzâ ve mâ kunnâ lehu mukrinîne ve innâ ilâ rabbinâ le munkalibûn” (Bunu bizim hizmetimize veren Allah’ın şanı ne yücedir. O’nun ihsanı olmasaydı biz buna güç yetiremezdik. Muhakkak ki biz Rabb’imize döneceğiz.)

Yolda iken okunacak dua
Lâilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyî ve yümît ve hüve hayyün lâ yemût biyedihi’l-hayr ve hüve alâ külli şey’in kadîr
Anlamı: Allah’tan başka ilah yoktur, yalnız O vardır. O’nun ortağı yoktur. Mülk O’nundur, hamd O’na mahsustur. Hayatı ve ölümü veren O’ dur.

Sinirli iken okunacak dua
Lâ havle ve lâ kuvvete illa billahi’l-aliyyi’l-azîm
Anlamı: Güç ve kuvvet, sadece Yüce ve Büyük olan Allah’ın yardımıyla elde edilir.

Alışveriş yaparken okunacak dua
Allahümme innî es’elüke min hayri hâze’s-sûki ve hayri mâ fîhâ. Ve eûzü bike min şerrihâ ve şerri mâ fîhâ. Allahümme innî eûzü bike en usîbe fîhâ yemînen fâcireten ev safkaten hâsireten
Anlamı: Allah’ım, aziz isminle giriyorum buraya. Senden bu çarşının (iş yerinin) hayırlısını diler, içindekinin hayırlısını nasip etmeni niyaz ederim. Şerrinden ve şerlisinden de Sana sığınırım. Allah’ım, burada günah getiren yeminden, zarar veren ticaretten de Sana sığınırım.

Eve girerken okunacak dua
Allahümme innîes’elüke hayra’l-mevleci ve hayra’l-mahreci. Bismillâhi haracnâve alallahi Rabbena tevekkelnâ
Anlamı: Allah’ım! Senden girilen yerin de çıkılan yerin de hayırlısını istiyorum. Allah’ın adıyla girdik, Allah’ın adıyla çıktık. Yüce Rabb’imiz Allah’a tevekkül ettik.

Yemekten sonra okunacak dua
El-hamdu lillâhillezî et‘amenî hâzettaâme ve razakanihi min gayri havlin velâ kuvvetin
Anlamı:Bu yiyeceği bana yediren ve tarafımdan hiçbir güç ve kuvvet olmadan bunu bana rızık kılan Allah’a hamdolsun.

Sabah namazının sünneti ile farzı arasında okunacak dua
Allâhümme Rabbe Cibrîle ve İsrafîle ve Mîkâîle ve Muhammedini’n – Nebiyyi Sallallahü Aleyhi ve Selleme, eûzü bike minennâr.
Anlamı: Cebrail, Mikail, İsrafil ve Muhammed Mustafa’nın (sallallahu aleyhi ve sellem) Rabb’i olan Allah’ım! Cehennnem ateşinden Sana sığınırım.

İşe başlarken okunacak dua
Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi’l-hayr
Anlamı: Rabb’im! Kolaylaştır zorlaştırma, Rabb’im hayırla sonuçlandır.

Ezan okunurken okunacak dua
Müezzin ilk “Eşhedü enne Muhammede’r – Resûlullah” dediğinde okunacak dua;
Sallallahu aleyke yâ Resûlallah
Anlamı: Allah Sana rahmet etsin ey Allah’ın Resûlü
Müezzin ikinci kez “Eşhedü enne Muhammede’r – Resûlullah” dediğinde okunacak dua;
Karret aynî bike yâ Resûlallah
Anlamı: Gözüm Seninle nurlansın ey Allah’ın Resûlü!
Müezzin “Hayye ale’s – salâh” derken okunacak dua;
Lâ lavle velâ kuvvete illâ billâhi’l- aliyyi’l-azîm.
Anlamı: Günahlardan dönmek çekinmek; taâtte güçlenmek ancak Allah’ın yardımı ve fazlı iledir.
Müezzin “Hayye ale’l- felâh” derken okunacak dua;
Mâşâallahu kâne ve mâlem yeşe lem yekün
Anlamı: Allah dilerse her şey olur, dilemezse hiçbir şey olmaz.
Ezan bittikten sonra müezzin ve dinleyenler salavat-ı şerife getirir ve vesile duasını okur;
Vesile duası: Allahümme Rabbe hâzihi’d-daveti’t-tâmmeti ve’s-salâti’l-kâimeti, âti seyyidenâ Muhammedenil vesîlete ve’l-fadîlete veb’ashü makâmen mahmûdenillezî vaadtehu. İnneke lâ tuhlifu’l –mîâd
Anlamı: Bu eksiksiz ve mükemmel olan davetin ve kılınmakta olan namazın Rabb’i olan Allah’ım! Muhammed’e (sallallahu aleyhi ve sellem) cennette en yüksek makam olan vesileyi ve bütün yaratılmışların üstünde bir mertebe olan fazileti ver. Ve O’nu vaad ettiğin en yüce şefaat makamı olan Makam-ı Mahmud’a gönder. Muhakkak ki, Sen vaadinden asla dönmezsin.

Camiye girerken okunacak dua
Bismillah. Vesselâmü alâ Resûlillâh. Allâhümmeğfir lî zünûbî veftah lî ebvâbe rahmetike
Anlamı: Allah’ın adıyla. Selam Allah’ın Resûlüne olsun. Allah’ım! Günahlarımı bağışla ve rahmetinin kapılarını açıver.

Camiden çıkarken okunacak dua
Bismillah. Vesselâmü alâ Resûlillâh. Allâhümme’ğfir lî zünûbî ve’ftah lî ebvâbe fadlike.
Anlamı: Allah’ın adıyla. Selam Allah’ın Resûlüne olsun. Allah’ım! Günahlarımı bağışla ve bana fazl ve kereminin kapılarını aç.

Yatarken okunacak dua:
Yatakta iki el birleştirilir, İhlâs, Felak ve Nas sûreleri okunur. Sonra da baştan başlanarak, vücudun her yerine el sürülür. Bu da üç defa tekrar edilir. Ayrıca 33 defa ‘Allahu Ekber’, ‘Sübhanellah’ ve ‘Elhamdülillah’ denilebilir. Yavaşca sağ yana uzanılır, avuç yanağa koyulur ve “Allâhümme bismike emûtü ve ahyâ” (Allah’ım! Senin adınla ölür, Senin adınla dirilirim) duası okunur.

Kötü rüya görünce okunacak dua
Allâhümme innî eûzü bike min ameli’ş-şeytâni ve seyyiâti’l- ahlâmi, feinnehâ lâtekûnü şey’en
Anlamı:Allah’ım! Şeytanın işlerinden ve hiçbir manası olmayan kötü rüyalardan Sana sığınırım.

Hafız Yetiştiriyorum

1 YORUM

Bir yorum ekleyin