Hz. Muhammed (SAV)’in Seferleri

0
635

Hz. Muhammed (SAV)’in Seferleri

Peygamberimizin katıldığı savaşlara gazve katılmadığı savaşlara seriye denir.

 

1. Bedir Savaşı (624)

Nedenleri

 • Müslümanların Mekkeyi ekonomik bakımdan zayıflatmak istemeleri. Bu amaçla, Mekkenin ticaret kervanlarını durdurup mallarına el koyarak Mekke ticaretene darbe vurmak istemişlerdir.
 • Muhacirlerin Mekke’de kalan mallarını almak istemeler
 • Mekkelilerin müslümanları yok etmek istemeleri

 

Sonuçları

 

 • Bedir Savaşı; Müslümanların kazandığı ilk zaferdir.
 • Müslümanların kendine olan güveni arttı.
 • Şam ticaret yolunun denetimi müslümanların eline geçti.
 • İslam savaş hukukunun temeli atıldı.
 • Savaş sonucunda elde edilen ganemetler paylaşıldı.
 • Medine şehir devletinin prestiji arttı.
 • İslamiyet hızla yayılmaya başladı.
 • Mekkeli esirlerin on müslüman çocuğa okuma yazma öğretmeleri koşuluyla serbest bırakıldı.
 • Esir ve kölelerin durumu ortaya çıktı.
 • Uhut savaşının başlamasına neden oldu.

 

 

2.Uhut Savaşı (625)

 

Nedenleri

 

 • Müşriklerin Bedir savaşında aldıkları yenilginin öcünü almak istemelir
 • Zengin bir Mekke kervanının müslümanların eline geçmesi

 

Sonuçları

 

 • Müslümanların elde ettikleri ilk yenilgidir
 • Peygamberimizin amcası Hz. Hamza şehit oldu.
 • Peygamberimiz yaralandı.
 • Mekkeliler, savaşta galip gelmelerine rağmen, kesin bir sonuca ulaşamadılar.
 • Bu olay, en çok Yahudileri sevindirdiğinden ve Müsriklere yardırm ettiklerineden peygamberimiz bazı Yahudileri Medine’den sürdü.

 

 

3. Hendek Savaşı (627)

 

 

Nedenleri

 

 • Medine’den sürülen bazı Yahudilerin Mekkeliler’i kışkırtmaları
 • Mekkelilerin Müslümanlara kesin bir darbe vurmak istemeleri

 

 

 

UYARI: Selman-ı Farisi adlı İranlı bir müslümanın önerisi üzerine Medine’nin etrafında hendekler (çukurlar) kazıldı.

 

 

 

Sonuçları

 

 

 

 • Mekkeliler, şimdiye kadar alışkın olmadıkları bu savaş taktiği nedeniyle başarsız oldular.
 • Mekkelilerin müslümanlar üzerine düzenledikleri son saldırıdır.
 • Bu savaştan sonra Mekkeliler savunmaya, Müslümanlar saldırıya geçtiler.
 • Mekkelilere yardım ettiklerinedn dolayı bütün Yahudiler, Medine’den sürüldüler.

 

 

 

UYARI: Uhut ve Hendek savaşları nedeniyle Şam ticaret yolunun denetimi Hayber Yahudilerin eline geçti.

 

 

 

 

4. Hudeybiye Barışı (628)

 

 

 

Nedenleri

 

 

 

 • Peygamberimiz ve arkadaşlarının Mekkeye, hac yapmak amacıyla gitmek istemesi
 • Mekkelilerin, Müslümanlara hac iznini vermek istememeleri
 • Mekkelilerin barış teklifinde bulunmaları

 

 

 

Antlaşmanın Maddeleri

 

 

 

 • Her iki taraf istidikleri kabileyle ittifak yapabilecekler
 • Hac ziyareti bir yıl sonra yapılacak
 • Müslüman olan Mekkeliler, Medineye kabul edilmeyecek
 • Her iki taraf birbirleriyle on yıl savaşmayacak

 

 

 

Sonuçları

 

 

 

 • Mekkeliler, bu antlaşma ile Medine İslam devletini hukuken tanımış oldular
 • Antlaşma maddeleri, önceleri müslümanların aleyhine gibi gözükmesine rağmen daha sonra müslümanların yararına dönüşmüşlerdir.
 • Antlaşma sonucunda Mekke ile Medine arasında yakınlaşma doğdu.
 • Mekkeliler arasında islamiyet hızla yayıldı.
 • İslamiyet arabistan yarımadasında hızla yayıldı.
 • Peygamberimiz civar krallara ve valilere islama devet mektupları gönderdi.

 

 

 

 

5. Hayberin Fethi (629)

 

 

 

Nedenleri

 

 

 

 • Şam ticaret yolunun Yahudilerin denetimine girmesi
 • Hendek savaşında, Hayber Yahudilerinin Mekkelilileri kışkıtmalarından dolayı cezalandırılmasının gerekliliği

 

 

 

Sonuçları

 

 

 

 • Hayber kalesi feth edildi
 • Şam ticaret yolunun denetimi kesin olarak müslümanların eline geçti.

 

 

 

 

6. Mute Savaşı (629)

 

 

 

Nedenleri

 

 

 

 • İslama davet için Bizans’ın Basra valisine gönderilen elçinin öldürülmesi
 • Bir müslüman keşif kolunun Gassanilerce pusuya düşürülerek öldürülmesi

 

 

 

Sonuçları

 

 

 

 • Bizans ordusu sayıca çok olmasına rağmen, iki ordu birbirini kesin olarak yenemediler.
 • Müslümanlar çok kayıp verdiğinden, müslümanlar açısından sonuç bakımından olumsuz oldu.
 • Bizansla müslümanların yaptığı ilk savaştır.
 • Bu savaşa peygamberimiz katılmadı

 

 

 

 

7. Mekke’nin Fethi (630)

 

 

 

Nedenleri

 

 

 • Mekkelilerin Hudeybiye antlaşmasını bazmaları
 • Mekkenin alınarak yarımadanın birliğinin sağlanmasının gerekliliği

 

 

 

Sonuçları

 

 

 

 • Mekke, kan dökülmeden alındı
 • Mekke’nin fethi bütün arabistan yarımadasının fethini kolaylaştırdı
 • İslamiyet, hızla yarımadaya yayılmaya başladı.
 • Putperestler, son bir saldırı için hazırlanmaya başladılar.

 

 

 

 

8. Hüneyin ve Taif Seferi (630)

 

 

 

Nedenleri

 

 

 • Mekkenin alınmasından sonra sıranın kendilerine geleceğini anlayan diğer putperestelerin hazırlanmaları
 • Mekkeyi müslümanlardan almak istemeleri

 

 

 

Savaşın Gelişimi

 

 

 

Putperestler, önce Hüneyin vadisinde toplandılar. Burada yapılan savaşı kaybedince Taif şehrine çekildiler. Şehir kuşatma sonucu teslim oldu.

 

 

 

Sonuçları

 

 

 

 • Arabistan yarımadasındaki son Putperest muhalefetide yokedildi.
 • Putperestler müslüman oldukalarını bilirerek teslim oldular
 • Hicazın siyasal birliği sağlandı.

 

 

 

 

9. Tebük Seferi (631)

 

 

 

Nedenleri

 

 

 • Bizansın Arabistan üzerine büyük bir sefer düzenleyeceği haberini gelmesi

 

 

 

Sonuçları

 

 

 

 • Tebük bölgesine gelindiğinde habirin asılsız olduğu anlaşıldı
 • Tebük çevresindeki Araplarla anlaşma yapıldı.
 • Gassani arapları müslüman oldularını açıkladılar.
 • Bu sefer, Arabistan yarımadasında siyasal birliğin sağlandığını göstermektedir.
 • Peygamberimizin düzenlediği son seferdir.

 

Hafız Yetiştiriyorum

Bir yorum ekleyin