Ayetel Kürsi Duasının Faydaları ve Sırları

28
2008

Ayetel Kürsi Duasının Faydaları ve Sırları

AYET-EL KÛRSİ !

” K u r ‘ â n – ı K e r i m ‘i n E f e n d i s i ”
(Kur’ân-ı Kerim’in Seyyidi ve en büyüğüdür.)

Tevhid ilmiyle alakalı en büyük Ayet-i Kerimedir.

Geceleyin inmiş olan bu Ayet-i Kerimeyi, Efendimiz (SAV), Zeyd’i (RA) çağırarak yazdırmıştır.

Ayet-el Kûrsi indiğinde, dünyadaki bütün putlar ve krallar yere düşmüş ve başlarındaki taçları yuvarlanmıştır.

Şeytanlar birbirleriyle çarpışarak kaçıp, iblis’in yanına toplanmışlar ve ona bu karışıklığı haber vermişlerdir.

Peygamber Efendimiz’in(SAV) Ayet-el Kûrsi’de bulunan “Yâ Hayyu – Yâ Kayyumu”, “Hayy ve Kayyum olan ALLAH’ım Senin Rahmetinle yardım istiyorum” buyurarak (üzüntü ve keder anında) ettiği duadır. İsm-i Azâm olduğu da rivayet edilmekle beraber, Ariflerin Sultanı Beyazıd-ı Bistami (RA) “Bu ismin belli bir tarifi yoktur, lâkin sen kalbini herşeyden boşaltıp, onu ALLAH’ın C.C. Vahdaniyyetine teslim ederek istediğin İsimle zikret” buyurmaktadır.

Ayet-el Kûrsi’de bulunan Esma-i İlahiye hiçbir Ayet-i Kerimede yoktur. Çünkü bu Ayet-i Kerime’de, bazısı açık, bazısı gizli olmak üzere onyedi yerde ALLAH’u Teâlâ’nın İsmi geçmektedir.

Yatmadan okuyana ALLAH’u Teâlâ tarafından bir koruma verilir, sabaha kadar hiçbir şeytan yaklaşamaz.

Yâ RasulULLAH (SAV) Kur’ân-ı Kerimin hangi Sûresi(derece bakımından) daha büyüktür? Diye soran Sahabe’ye(RA), “İhlâs Sûresi” buyurdu. O Sahabe(RA) “Kur’ân-ı Kerimde hangi Ayet(Fazilet bakımından) daha üstündür.” diye sorunca, Peygamber Efendimiz(SAV) “Ayet-el Kûrsi’dir” buyurdu. (Darimi)

Ayet-el Kûrsi’yi okuyan kimse yedi kalenin içine girmiş gibi muhafaza edilir. Ayet-el Kûrsi, Kur’ân-ı Kerimin dörtte biridir.

Efendimiz(SAV) buyurdu ki; “İlim sana olsun ey Eba Münzir, Canım Kabza-i Kudretinde olan ALLAH’a C.C. yemin ederim ki, muhakkak Ayet-el Kûrsi’nin bir dili ve ikide dudağı vardır ki, Arş’ın direğinin yanında Melik-i (Müteâl olan ALLAH’u Teâlâ Hazretlerini) takdis eder(O’na Tazimde bulunur.)” (Ebû Dâvud, Ahmed İbni Hambel)

Efendimiz(SAV) buyurdu ki; “Her kim, her farz namazın arkasından Ayet-el Kûrsi’yi okursa, Cennete girmekten onu ancak ölüm men eder.Her kim onu yatacağı zaman okursa, ALLAH’u Teâlâ ona kendi evi, komşusunun evi ve etraftaki evler hakkında güvence verir.” (Beyhâki)

Efendimiz(SAV) buyurdu ki; “Bakara Sûresinde bir Ayet vardır ki Kur’ân Ayetlerinin Efendisidir. Şeytan olan herhangi bir evde okunursa (şeytan) o evden çıkar. (O Ayet) Ayet-el Kûrsi’dir.” (Beyhâki)

Efendimiz(SAV) buyurdu ki; “Her kim farz namazın arkasında Ayet-el Kûrsi’yi okursa, diğer namaza kadar ALLAH’ın C.C. zimmetinde olur.” (Heysemi)

Efendimiz(SAV) buyurdu ki; “Her kim Ayet-el Kûrsi’yi ve Bakara Sûresinin sonunu sıkıntılı(kederli) anında okursa ALLAH C.C. ona yardım eder” (Suyuti, Dürrül Mensûr)

(şeytan, cinler v.s. şerli yaratıkların şerrinden ve anne yada çocuğuna zarar vermelerinden yada öldürmelerinden korunmaları için) Doğum yapacak kadının, Ayet-el Kûrsi, A’raf 54. Ayeti sonuna kadar, Felâk ve Nâs Sûrelerini okuyarak ALLAH’u Teâlâ’ya sığındırılması gerekir(Hadis-i Şerifle bildirilmiştir).

Efendimiz(SAV) buyurdu ki; “Sen Ayet-el Kûrsi’den neredesin? O herhangi bir yemek veya katık üzerine okunursa mutlaka ALLAH C.C. o yemek ve katığın bereketini çoğaltır.” (Suyuti)

Efendimiz(SAV) Sûre-i Bakaranın sonunu(Amener Rasûlü) ve Ayet-el Kûrsi’yi okuduğu zaman gülerdi ve “Onlar Arş’ın altındaki, Rahman’ın (Teâlâ) hazinesindendir.” buyururdu. (Suyuti)

Seleme İbni Kays(RA) “ALLAH’u Teâlâ, ne Tevratta, ne İncil’de, nede Zebur’da Ayet’el Kûrsi’den daha büyük bir Ayet indirmedi.” (Suyuti)

Ayet-el Kûrsi, cinlere karşı kendisinden yardım alınacak duaların en büyüğüdür. Ayet-el Kûrsi’nin insandan şeytanları kovmakta çok tesirli olduğunu söylemişler, ayrıca saralı kişiye, şeytanın kendisine yardım ettiği sahir(büyücü), kâhin, falcı, nefis ve şehvet ehli, zulüm ve gazab erbabı üzerine sadakatle okunulduğunda onların şeytanlarını etkisiz hale getirmekte de büyük gücü olduğunu denemişlerdir. Ancak sadakatle okunması şartı koşulmuştur.

Herhangi bir muradın hasıl olması için Ayet-el Kûrsi 313 kere okunduğunda, dünya ve Ahiret hakkındaki o istek ALLAH’ın C.C. izniyle hasıl olur(ne bir eksik ve ne bir fazla okunmamalıdır bu sayıların adedi çok önemlidir).

Cin musallat olan çocuğa 18 kere Ayet-el Kûrsi okunursa BİİZNİLLAH şifa bulur.

Yemeğe okunursa yemek bereketlenir.

Devamlı okunursa unutkanlığı giderdiğini Hz Ali (K.V.) buyurmuştur.

Evden çıkarken okuyan her işinde muvaffak olur ve hayırlı işleri başarır. Evine gelince okursan iki Ayet-el Kûrsi arasındaki işlerin hayırlı olur ve fakirliğin önlenir.

Bir kimse evinden çıkarken Ayet-el Kûrsi’yi okursa, Hakk Teâlâ yetmiş Meleğe emreder, o kimse evine gelinceye kadar ona dua ile istiğfar ederler.

(Şeyh Muhakkik Celâl Divanî Hz.’nin beyanına göre kim Ayetel Kürsi’yi harfleri sayısınca (170 defa) okursa, ne gibi bir mertebe talep ederse herhalde onu bulur. Rızık isterse geniş bir nimete erişir. Borcundan kurtulmak isterse ödeme imkânı bulur. Zindanda ise, Allah oradan kurtuluş sebeplerini yaratır. Düşmanlarının şerrinden kurtulur. Özellikle bu sayıyı farz namazlardan sonra okursa, talebi süratle yerine gelir. Gece ortasında abdestli bir durumda kıbleye yönelecek olursa, kabul olunmaya pek yaklaşmış olur.

Ayetel Kürsi’yi kelimeleri sayısınca (50 defa) yavaş yavaş okursa, mübarek kılınır ve şeytanın çekip çevirmelerinden korunur.

(Şeyh İmam Ebül Abbas El-Bûnî (Bevnî)’nin beyanına göre Ayetel Kürsi’yi harfleri sayısınca (170 defa) okuyan, ömrü boyunca hiçbir kötü şeyden korkmaz, kimse ona karşı kötülük yapmaya güç bulamaz. Ne söz, ne hareket ile dokunamaz. Şeytan’ın çevirmelerinden korunmuş olur. Bu sayıda okumaya devanı eden kimseye, varlık âleminde bulunan şeyler itaat eder. Hiçbir şey ona zarar vermeye güç yetiremez. Farz namazlarından sonra okuyan, halk arasında ve ruhâni varlıklarkatında sevimli olur.

Kimin bir ihtiyaç ve dileği olur da ona ulaşmaya yol bulamazsa, 170 defa Ayetel Kürsi’yi okuduktan sonra 3000 defa “Ya Kâfi, Ya Ganiy, Ya Fettah, Ya Rezzak” demesi halinde, Allah’ın izni ile arzu ettiği sebep kapıları kendisine açılır.

Ayetel Kürsi’yi harfleri sayısınca (170 kez) okuyan kimse, arzu ettiğinin sevgisine lâyık olur. Rızık ona doğru gelir. Sevdiği bir kadın varsa, meşru yoldan onunla evlenir. Bununla düşmanını kahredebilir. înatçı ve kıskancı defedebilir. Hile yapanın düzenini bozabilir, borcunu ödeme imkânı bulur. Zenginlik arzu eder veya bir şeye erişmek isterse, Cenab-ı Hak bu isteklerini yerine getirir.

Kim bu ayeti Peygamber Efendimizin isimleri sayısınca (201 defa) okuyup, dünya ve ahiret işleri ile ilgili bir hacetini Allah’tan isterse, onun bu ihtiyacı karşılanır.Ayetel Kürsi’yi 313 defa okursa, kendisine ölçülemeyecek kadar hayır hasıl olur. Allah ona hayır kapılarını açar.

313 sayısının büyük sır ve hikmeti ve garip özellikleri vardır. Bu sayı, 124 bin peygamber içinde resul olanların sayısıdır. (Her resul, ayrı bir vahye mazhar olmuştur.) Tâlut, 313 kişi ile Câlut’a karşı savaşa çıkmıştı. Bedir savaşına katılan Eshab-ı Kiram da 313 kişi idi.

(Şeyh El-Bûnî diyor ki; Yüce Kur’an’da en üstün ayet, Ayetel Kürsi’dir. Ayetel Kürsi İsm-i Âzam, yani Allah’ın en büyük ismidir. Cenab-ı Hak, bu ayetin başında “Allah Hu lâ ilâhe illâ Huvel Hayyül Kayyum” buyuruyor. Kim bu üç ismi anıp devam ederse, süratle faydasını bulur.

Rızık istediğinde, Lâ ilâhe illallahür Rezzak de.
Şeref arzu ettiğinde, La ilâhe illallahül Muizz söyle.
İlim talep ettiğinde, Lâ ilâhe illallahül Alim de.
Sevgi ve muhabbet talep ettiğinde, La ilâhe illallahül Vedud zikrine devam et.
Bir zalimden intikam almak istersen, Lâ ilâhe illallahül Müntekim’e devam et.

Bilmiş ol ki, Ayetel Kürsi’nin şanı çok büyüktür, faydası umumidir. Kim onunla dua ederse, Cenab-ı Hak kabul buyurur.

Bu ayetin özelliklerinden biri de şudur : Her farz namazından sonra okunursa, kul hakkı ve millet hakkı dışında, Allah okuyanın bir sonraki farz namazına kadar olan bütün günahlarını ve kusurlarını bağışlar. Uyumadan önce okuyan kimseyi, uykusu sırasında şeytandan korur. Kim de onu öfkelendiği zaman okuyup sol tarafına üflerse, şeytanını hapsetmiş olur, öfkesi de yatışır.

(Şeyhül Ekber Muhyiddin-i Arabi Hz.’nin buyurduğuna göre ; Kim Ayetel Kürsi’yi harfleri sayısınca (170 defa) okursa, halk ve seçkinler arasında büyük bir dereceye erişir. Cenab-ı Hak onun üzerine hayır ve fayda kapılarını açar. İlim hazinelerinin, gizli bilgilerin pencerelerini aralar. Tedavi etme yollarını ona öğretir. Böylece Cenab-ı Hak, ona hem zâhirî, hem bâtınî ilim ve hikmet verir. Arzu ettiği üzerinde tasarrufa sahip olur.

Kim de Ayetel Kürsi’yi her gün bin defa okur ve bunu vird haline getirirse, dünyevi arzusuna kavuşur, maksadına erişir. Kim gece gündüz bin defa okur ve buna 40 gün devam ederse, ruhâni âlemin kapısı ona açılır, melekler onu ziyaret eder ve o kişinin bütün dilekleri yerine gelir. Bunda hiçbir şüphe ve tereddüde yer yoktur. Aynı zamanda, rüyada Peygamber Efendimizi görme şerefine erişmek mümkün olur, ondan birtakım ihsanlar ve talimat alınır.

 

ayetel-kursi

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.

 

Anlamı :  Allah… O’ndan başka İlah yoktur. Diridir, Kaimdir. O’nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. İzni olmaksızın O’nun Katında şefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir. (Onlar ise) Dilediği kadarının dışında, O’nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp-kuşatamazlar. O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp-kuşatmıştır. Onların korunması O’na güç gelmez. O, pek Yücedir, pek büyüktür. (Bakara Suresi 255. Ayettir)

 

Hafız Yetiştiriyorum

28 YORUMLAR

 1. Günde birkaç kez , yada 7 ‘şer kez heerr zaman okurum …….
  VE bir de MÜHİM bir dileğim- sorunum olduğunda 170’er kez okumuşumdur şimdiye kadar 10 – 12 kez gibi…….1’i hariç hepsi hallolmuştur…kiii , o olmayan 1’i de , pek uygun olmayan bir dilekti…Bir süre sonra yanlışlığını farkettiğim , ve İyiki de olmadı dediğim bir konuydu….HATTA öyle bir şey için okuduğumdan dolayı utandım bile ……. Bu çok mühim ve güzel bir dua ; GERÇEKTEN önemli ve helal şeyler için okunmalı ….VE içten gelerek , iman ederek , ve dileğimiz hayırlıysa ALLAHIN kabul edeceğine inançla okunmalı ….VE TABİİKİ , GENEL OLARAK DA düzgün — kalp kırmayan– maddi manevi kul hakkı taşımayan kişiler olmalıyız ve ihtiyaç sahiplerine maddi-manevi hayırlarımız da olmalıki , dualarımız makbul olsun ….

  • Vallahi ben şuan okudum beklemedeyim Allah’ım şüphesiz ki duaları işiten ve kabul edendir yüce. Mevlam takdir buyurduğunda olacaktır artık ben oldu gözüzle bakıyorum çünkü Allah kapısına geleni boş çevirmez. Şanına. Yakışmaz Sadece Rabbimin ol demesini bekliyorum hepinize saygılar.

  • Slm Bilgen hanım acaba bi oturuşta mı okuyorsunuz 170tane yoksa gün içine bölünebiliyor mu bide illa abdestli mi olunacak okurken ayrıca oturarak okumak Şart mı ben Yaptım oldu dediniz ya o Yüzden siz nasıl uyguluyorsanız bende öyle Yapim teşekkürler

  • Okadar bilmedigim.seyler vardiki allah bunlari.bizee ogretenlerden razi olsun ve cok.mutlu oldum.gercekten bundan sonra hep okuucm zengilk istemiyorum.fakirin karni doysun tek dilegim.budur tek duam budur gozum.yukseklerde deil allah kimseyi sicak yatagindan ayirmasin

 2. Rahman Ve Rahim Olanın Allahın Adıyla Maddi Manevi anlamda Çöküş İçersindeydim Büyük Bir Tüccarım İflas Ettim… Dağ Gibi Borçlarım Var Bütün Dünyavi Kapılar Kapandı… Bunalıma Girdim İntihara Teşebbüs Ettim Ölmedim… Onca Ağır İlaçları Kutu Kutu İçtim Banamısın Demedi Bedenim Sabah Kaltığımda 7 Defa Ayetül Kürsiyi Okumuştum… Ve Güzel Bir Abdest Alarak Töbeyi İstiğfar Ettim Salavat-ı Şerife Çektim Dedim Yarrabi Halimi Görüyorsun Herşeyim Sana Ayan Beyandır Ne Olursun Bana Yardım Et Bana Bismillah Dedim 313 Adet Ayetül Kürsü Okudum… Ve Sonunda Duamı Yaptım Rabbim Hiç Aklıma Hayalime Bile Gelmeyecek Bırakın Hayalime Gelmeyi Öyle Muazzam Hayırlı Güzel İşler Çıktıki Borcumu Belki 5 Defa Kapatacak İlahi Bir Mucize Çıktı Ben Şaştım Kaldım İnan Bu Yorumu Yazarken Heycandan Ellerim Titriyor Yeter Allahın Rahmetinden Umudumuzu Kesmeyelim Dua Etmek Allah’ la Konuşmak Namaz İle Allah’la Buluşmaktır Göz Yaşı Rahmet Yağmurudur… Bol Bol Ayetül Kürsü Okuyun Mucizelere Siz Bile İnanamıyacaksınız..Yeterki Samimi Kalpten İnanarak Görün Sulatanların Sultanı Azimi Şanın Ve Kûn Feyekûn Mucizesini Kardeşlerim..
  Rabbim Maddi, Manevi, Huzur Sıkıntısında Kallan Tüm Darda Ümmeti Muhammedi Rahat Kavuştursun…Umarım Dediğim Gibi Yapan Kardeşlerim Amaçlarına Ulaşır Ve Bana Dua Eder… Dualarda Buluşmak Üzre… Allahın Selamı Ve Bereketi Üzerinizde Olsun….

 3. Rabbim dualarımızı kabul etsin..BEN birini çok seviyorum Ayetel kürsiyi 170 defa okuyup nasıl dua etmeliyim..Rabbim sevdiğim kişiyi dünya ve ahirette eşim olarak bana nasip et PEYGAMBERİMİZ S.A.S KOMŞU EYLE BİZİ DESEM OLURMU…

  • Hatice peygamber efendimiz sallallahu aleyhi vessellem demistirki içlerinde 4 büyük melek hatta ben de olsam genede senin nasibini değiştiremem kısmetin neyse o bu konuşmayı yanına gelen bir genc. Bana dua eder misiniz su bayanla. Evleneyim diyen bir gence yapıyor

 4. Hatice şunu bilmeliyiz ki allah katında bütün içimizden gecenler biliniyor, görülüyor ve duyuluyor . dua yaparsın allahım hayırlı kıldıysa o dua kabulü sağlanır yoksa hayırsız gibi bir durumda asla kabul edilemez.
  (örnek : dua kabul edildiyse hayrına, kabul olmazsa yine hayrına)
  Hayırlısı dedim.. Farz edelim ki sen allahın cok sevilen bir kulusun. Fakat sevdiğin insana deliler gibi aşıksın ki onun için ölüm bile istiyorsun.
  Evet ama Allah gelmiş ve geçmişi görür kim bilir o kişinin ani bir durumda senin sonun olacağın bir insandır. Ve Allah bunu bildiği gibi sizi hiç bir şekilde bir birinize layık görmüyor. Bu yüzden istediğin kadar dua et Rabbim buna İzin vermediği sürece ona sahip olamazsın. Bir gercek var ki her zaman dilediğin her şeyi (hayırlıysa Allahtan dile) Hayırsız ise daha iyisini dile.. Belki de o bitti fakat sana en güzeli daha da güzel kapılar açılacaktır. Hem dünya hem ahiret için. Ve bu gibi ayrılık olayları hepimizin başından geçen durumlardan ibaret.

 5. Ben ne dualar ettim ne namazlar kildim gece vakitleri kalkip o fazileti güçlü dualari yaptim ama olmuyor israrla olmuyo köre gozlerini veren kötürumu koşturan rabbim bana toplu iğne ucu kadar yardim etmiyor artik ben imanimin zayiflamasindan korkuyorum inancim azalmaya başladı

  • Begüm imanının zayıflamasına imkan verme. Şunu bilki belki de Rabbim duanı kabul etmemekle senin imanının zayıflayıb zayıflamadığını imtihan ediyo. Hiç bir zaman umudunu itirme. Her zaman hayırlısını dile

  • Allahuteala duanıza ıcabet eıcektır etmıyor ıse sızın ıcın hayır vardır.itikadımız ve ımanımız bu konuda tam olmalıdır dıye dusunuyorum.veren de o vermeyende o şükretmek lazım vermıyor ıse muhakkak bır hayır vardır.selametle kalın begum hnm

  • Sevgili kardeşim, asla bir Müslüman’ın düşüneceği bir inanç türü değilbu, haşa biz peygambermiyizki istediğimiz anında olsun

 6. merhaba arkadaşlar sadece zor zamanlarımızda değil Rabbime her zaman tevekkül etmeliyiz namaz kılmayı denediniz mi 5 vakit ve hergün arada teheccüd namazınıda kılacaksınız zikirlerinizi yapacaksınız kılın 5 vakit namazınızı her vakit namazın ardından edin duanızı bakın Rabbim ne mucizeler sunuyor size tabi yine de sizin tercihiniz

 7. Bir kimse hergün 57 defa Ayetel kürsi ve ardından 3249 defa Ya Mecid (c.c) ismi şerifi zikrederse çok kısa zamanda o kadar büyük maddi manevi faydalar görmeye başlar ki tarif ve izahı mümkün değildir.

Bir yorum ekleyin